Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy myjki-kranzle.com, dostępny pod adresem internetowym:

www.myjki-kranzle.com  prowadzony jest przez DAW Dominik Wojewoda wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej

(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732947782, REGON 526893953.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu i internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientami na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach

Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DAW Dominik Wojewoda wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732947782, REGON 526893953.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu zakupów za pośrednictwem sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.myjki-kranzle.com .

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularza dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobie dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech produktu -umowy o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Bohaterów Katynia 146/148, 42-208 Częstochowa.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@woka.com.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 343710492, 502655907, 502356786

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69109017950000000118602900

5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17.

§ 4   Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej(e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

 § 5     Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy(w tym za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.

 § 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych.

2. Założenie Konta w sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 § 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do sklepu (opcjonalnie)

2. wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”(lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji -wypełnić  Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są one inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

5. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę/kliknąć przycisk”Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8  Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa

b. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c.odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Boh. Katynia 146/148, 42-208 Częstochowa.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

   a. Płatność przy odbiorze

   b. Płatność za pobraniem

   c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

   d. płatność elektroniczna

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1.   Zawarcie umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie intrnetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.   Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednoczesne przyjmie Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, który zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a.  płatność przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowanie

b. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,                        c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy,

4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewożnik

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu nabytego towaru ponosi Użytkownik.

6. Ponadto Użytkownik traci uprawnienia do odstąpienia od umowyw sytuacjach gdy:

a. towar nosi ślady używania przekraczającego zakres zwykłego zużycia,

b. z towaru zostały usunięte jego zabezpieczenia lub oznaczenia,

c. towar został uszkodzony przez Użytkownika.

§ 11 Reklamacje i gwarancje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Na Produkty będzie udzielana gwarancja, informacje o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego produktu.

3. W przypadku wystąpienia wad zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłaszać pisemnie lub elektronicznie na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 13  Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrażił na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przeożnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14  Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.